โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          18 มกราคม 2565 อาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) เข้ารับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ณ ศาลาราชมงคล จังหวัดเชียงใหม่
          สำหรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ โดยมีการมอบทุกปีในวันที่ 18 มกราคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 มีผู้ได้รับรางวัลจาก มทร.ล้านนา ลำปาง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา กองเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์กีรติ วุฒิจารี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประเภทอาจารย์  นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์   ได้รับรางวัลศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ด้านสร้างชื่อเสียง นายพิเชฐ ทินอยู่ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย และนางสาวเบญจมาศ วันทนียสกุลชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ด้านทักษะผู้นำ
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา