โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ติดต่อ


 


คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

         อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ชั้น 1 

        เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52000

           สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  054-342547-8 ต่อ  156

           เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://lpc.rmutl.ac.th/engineer

           Facebook Fanpage    https://www.facebook.com/Engineer.RMUTLL

 

ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.วันไชย คำเสน   โทร. 062 576 5951

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ปณิฐิ   เเสนจิตร โทร. 089 8513255

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.วิษณุ  ช้างเนียม  โทร. 086 6719325

ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ   ผศ.พงศกร  สุรินทร์   โทร. 089 8555395

    -หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ผศ. จิรพนธ์  ทาแกง โทร. 089 851 3255

    -หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต อ.มนินทรา  ใจคำปัน  โทร.082 6954145

    -หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ-วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์  ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ โทร.0891483993                 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา