โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ติดต่อสอบถาม


 

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.วันไชย คำเสน   โทร. 062 576 5951

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ปณิฐิ   เเสนจิตร โทร.089 8513255

ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.วิษณุ  ช้างเนียม  โทร. 086 6719325

ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ   ผศ.พงศกร  สุรินทร์   โทร. 089 8555395

    -หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ผศ. จิรพนธ์  ทาแกง โทร. 089 851 3255

    -หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต อ.มนินทรา  ใจคำปัน  โทร.082 6954145

    -หัวหน้าหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ-วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์  ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ โทร.0891483993                 

#สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์# โทร. 0 54342 547 ต่อ 156 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา