โลโก้เว็บไซต์ สถานที่ตั้ง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สถานที่ตั้ง


สำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

             

          อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ชั้น 1  เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52000

           054-342547-8 ต่อ  156          

           https://lpc.rmutl.ac.th/engineer

           https://www.facebook.com/Engineer.RMUTLL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา