โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ ลำปาง ร่วมกับ แม็คโคร จัดกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจฯ ลำปาง ร่วมกับ แม็คโคร จัดกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กันยายน 2563 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชว์ห่วย” กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ทั้งในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยมีการออกสำรวจร้านค้า ให้คำแนะนำ การจัดภูมิทัศน์ร้านค้า การจัดเรียงสินค้า และเขียนแผนพัฒนาร้านค้า เพื่อพัฒนาร้านค้าปลีกและร้านโชว์ห่วยในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ พร้อมกับคัดเลือก 3 แผนงานสุดท้าย เพื่อทำการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาร้านค้าจริง 

โดยกิจกรรมมีกำหนดระยะเวลา 4 เดือน (สิงหาคม - พฤศจิกายน 2563) สำหรับแผนพัฒนาร้านค้าที่ได้รับคัดเลือกในระดับสถาบันจะเป็นตัวแทนเพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป 
 

ภาพ/ข่าว: ดร.อัจฉราพร แปลงมาลย์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา