โลโก้เว็บไซต์ ประวัติคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประวัติคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ก่อนตั้ง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา