โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประวัติความเป็นมา


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  • ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติหลักสูตรเน้นการปฏิบัติจริง
  • มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
  • มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน
  • เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดี
  • มีเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับบริษัทที่มีเชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เช็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) เป็นต้น
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา