โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


รองคณบดีคณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
LPC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์

รองคณบดี
คณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : 054-342547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : punjaporn@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี
LPC

อ.วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : jinnie3640@rmutl.ac.th

LPC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์  ธาตุรักษ์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : dararat_6@rmutl.ac.th

LPC

อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : khongsak@rmutl.ac.th

LPC

อ.ปิยะดา  เนตรสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : piyada.netsuwan@rmutl.ac.th

หัวหน้าสาขา
LPC

อ.ณัฐนรี ทองดีพันธ์

รักษาการหัวหน้าสาขาการบัญชี


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : nthongdee@rmutl.ac.th

LPC

อ.กร จันทรวิโรจน์

หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : wikorn007@rmutl.ac.th

LPC

อ.วิรยะ เดชแสง

หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : wirayo@rmutl.ac.th

กรรมการ
LPC

นางปทิตตา  แสนจิตร

เลขานุการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : patidta@rmutl.ac.th

LPC

นางสาวสุพรรณี  ชุ่มทิ

ผู้ช่วยเลขานุการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8
เบอร์ภายใน : 
อีเมล : bala.lp@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา