โลโก้เว็บไซต์ สถานที่ตั้ง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สถานที่ตั้ง


สำนักงานคณบดี

         

           อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   เลขที่ 200 หมู่ 17 ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52000

           054-342547-8 ต่อ            

           https://lpc.rmutl.ac.th/bala

           https://www.facebook.com/BALA.RMUTLL

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา