โลโก้เว็บไซต์ อบรมการใช้ระบบบริหารการฝึกงานและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมการใช้ระบบบริหารการฝึกงานและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจฯ ลำปาง จัดอบรมการใช้ระบบบริหารการฝึกงานและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
2 พฤศจิกายน 2563 ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา