โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-17 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-08-17

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ส่งเสริมการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
จันทร์ 17 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักแก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากร ... >> อ่านต่อ


สรุปข่าวการประชุม คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34(10/2563)
จันทร์ 17 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563   ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 34(10/2563) ซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา