โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


สาขาวิชาพืชศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์  พานิชกุล    หัวหน้าสาขา/หัวหน้าหลักสูตร
รองศาสตราจารย์สุมิตรา  สุปินราช      อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
นายชัยธวัช   จารุทรรศน์        อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
นายสุรพล     ใจวงศ์ษา          อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศร์  สุปินราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
นางสาวเมทินี    นาคดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์
นายภูพิงค์    ศรีภูมินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
นายสิริวัฒน์  สัมมานิธิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
นายทวีสิน    ปัญญาสีห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
นายนครินทร์    เจริญสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
นายณัฐอมร    จวงเจิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร   กองเงิน หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริษา       สินทวีวรกุล   อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์   ตัณฑ์เจริญรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ       ชัยเนตร   อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ       สินทวีวรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ        อินทร์นารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
รองศาสตราจารย์สุนทร     วิทยาคุณ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชากรณ์    ขันแก้ว    อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง    เดชทิพย์พรพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
นางสาวนิตยา  ทองทิพย์      อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์
นายเรืองพันธุ์  ทรัพย์มี อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  จุลพันธ์     อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง
นายสมเกียรติ  ตันตา          อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง
นางสาวสุรีย์วัลย์  ชุ่มแก้ว      อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง
นางสาวสุภัทรชา  ธุระกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

นางวัชรี    เทพโยธิน           หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นายสุพัฒน์    ใต้เวชศาสตร์    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร   ดีสนาม     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ   จิตรเจริญ    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวชนิชา   จินาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาวลชินี   ปานใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางอรทัย    บุญทะวงศ์         อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางปรัศนีย์   กองวงศ์            อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา   กองเงิน      อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นายธีรวัฒน์   เทพใจกาศ        อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาวธัญลักษณ์   บัวผัน    อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
นางสาวอุบลรัตน์   พรหมฟัง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา