โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


สาขาวิชาพืชศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิทัศน์

1 ผศ. กุลวิชญ์ พานิชกุล
2 นาย ณัฐอมร จวงเจิม
3 นาย ทวีสิน ปัญญาสีห์
4 นาย ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์
5 น.ส. เมทินี นาคดี
6 รศ. สุมิตรา สุปินราช
7 ผศ. อิศร์ สุปินราช
8 นาย สุรพล ใจวงศ์ษา
9 น.ส. นทีทิพย์ สวัสดิ์รักษา
10 นาย มาโนช คุ้มพนาลัยสถิต

 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง

1 ผศ. จรูญ สินทวีวรกุล
2 ผศ. ชากรณ์ ขันแก้ว
3 ผศ. นิรันดร กองเงิน
4 น.ส. นิตยา ทองทิพย์
5 ผศ. พรพิมล จุลพันธ์
6 นาย เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี
7 ผศ วรวุธ ชัยเนตร
8 ผศ วริษา สินทวีวรกุล
9 นาย สมเกียรติ ตันตา
10 รศ. สุนทร วิทยาคุณ
11 น.ส. สุภัทรชา ธุระกิจ
12 ผศ. ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
13 น.ส. เพชรน้ำหนึ่ง เดชทิพย์พรพงศ์
14 น.ส. สุกัญญา พูลทิจิตร

 

   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1 น.ส. ชณิชา จินาการ
2 น.ส. ธัญลักษณ์ บัวผัน
3 นาย ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ
4 ผศ. นภาพร ดีสนาม
5 นาง ปรัศนีย์ กองวงค์
6 ผศ. รุ่งทิวา กองเงิน
7 นาง วัชรี เทพโยธิน
8 นาง อรทัย บุญทะวงศ์
9 น.ส. ลชินี ปานใจ

สาขาวิทยาศาสตร์

1 ผศ. เพียงพิมพ์ ชิดบุรี
2 น.ส. ญาณี คีรีต๊ะ
3 นาย ณฤทธิ์ ฝั้นสืบ
4 ผศ.ว่าที่ รต. ทนงศักดิ์ สัสดีแพง
5 ผศ. นันทวรรณ์ ไชยเรียน
6 ผศ. วรัญญา ธาราเวชรักษ์
7 นาย วัชรพงศ์ ศรีแสง
8 นาย วาที พันธุวัฒน์
9 นาง ศิริประภา ศรีทอง
10 นาย ศุภินันท์ จันมา
11 น.ส. อรพรรณ จันทร์งาม
12 นาย อาทิตย์ วรรณเวก
13 นาง ปัทม์ ปราณอมรกิจ

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา