โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรที่เปิดสอน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรที่เปิดสอน


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ  ดังนี้

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

  • วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์
  • วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์
  • วท.บ.เกษตรศาสตร์ - ประมง
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) สำหรับผู้จบ ปวส. 

  • วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ (เทียบโอน)
  • วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ (เทียบโอน)
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5434-2547-8

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา