โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตร


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ (สำหรับปีการศึกษา 2563) ดังนี้

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 • ปวส. พืชศาสตร์
 • ปวส. สัตวศาสตร์
 • ปวส. ประมง
 • ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร
 • ปวส. เทคโนโลยีภูมิทัศน์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์
 • วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์
 • วท.บ.เกษตรศาสตร์ - ประมง
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) สำหรับผู้จบ ปวส. 

 • วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ (เทียบโอน)
 • วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ (เทียบโอน)
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5434-2547-8

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา