โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน | งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองบริหารทรัพยากรลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวปภาวรินท์ บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน กองบริหารทรัพยากร เข้ารับการตรวจประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้ ประจำปี2564 และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ  ชั้น 2  อาคารกองการศึกษา
         ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : ธิติมา  สมพงษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา