โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวธนิณี  นิติธรรมบัณฑิต

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8 ต่อ145

อีเมล : tani_fai@rmutl.ac.th

บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางธิติมา   สมพงษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8 ต่อ 145

อีเมล : thitima@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา