โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ | งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปรัชญา

“ประสานความร่วมมือ สร้างมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา”

 

วิสัยทัศน์

การขับเคลื่อนพันธกิจด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานที่มีคุณภาพ (จำนวนหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่าน TQR และผลการดำเนินการของคณะ/พื้นที่ มีคุณภาพระดับดีมาก)

 

พันธกิจ

1. จัดทำแผน ระบบ กลไก ด้านการดำเนินการของการควบคุมคุณภาพที่ชัดเจน สามารถจะติดตามผลลัพธ์ได้

2. มีกระบวนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3. มีกระบวนการประเมินคุณภาพของระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย และนำผลดำเนินการไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา