โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์


รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
LPC

รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 054-342547-8

เบอร์ภายใน : 

อีเมล : wanchai_kh@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี
LPC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษณุ  ช้างเนียม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 

อีเมล : visanu@rmutl.ac.th

LPC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร  สุรินทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 

อีเมล : p.surin1980@rmutl.ac.th

LPC

อ.กีรติ  วุฒิจารี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 

อีเมล : kerati_24@rmutl.ac.th

หัวหน้าสาขา
LPC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิฐิ  แสนจิตร

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 

อีเมล : pan_rmutll@rmutl.ac.th

 

 

หัวหน้าหลักสูตร
LPC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพนธ์  ทาแกง

หัวหน้าหลักสูตร
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 

อีเมล : chiraphon@rmutl.ac.th

LPC

อ.มนินทรา  ใจคำปัน

หัวหน้าหลักสูตร
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 

อีเมล : maninthara@rmutl.ac.th

LPC

อ.อัจฉรา ไชยยา

หัวหน้าหลักสูตรหลักสูตร
ศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 

อีเมล : atchara_c@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา