โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมการผลิต มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 พร้อมคว้า 2 รางวัล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิศวกรรมการผลิต มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 พร้อมคว้า 2 รางวัล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมรับ 2 รางวัลจากรายการที่สมัครเข้าแข่งขัน

          การจัดแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกด้านความรู้ทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ของนักศึกษาทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีกทั้งเพื่อพัฒนาความรู้และวิชาชีพ สำหรับการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาเข้าแข่งขันจำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย นายกันตภณ เสาร์แดงและนายจักรพันธ์ หอระดี แข่งขันวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ มีอาจารย์อนาวิล  ทิพย์บุญราช เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม และนายศุฒิพงค์ เพ็ชรหลาย แข่งขันการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 มี ผศ.พงศกร สุรินทร์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

          สำหรับงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13  The 13th national Rajamangala Engineering Academic Contest เป็นการดำเนินงานร่วมกันโดยกลุ่มเครือข่ายวิศวกรรมศาสตร์ของ มทร. 9 แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยปีนี้มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้จากโครงงาน มานำเสนอ งานวิจัยที่ชนะเลิศ จะได้คัดสรรส่งไปนำเสนอในระดับชาติต่อไป
          ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว /ภาพ : ผศ.พงศกร สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา