โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤศจิกายน 2564 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา  ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษา  โดยแบ่งเป็น  2  ประเภททุนการศึกษา  ได้แก่

1. ทุนการศึกษา บริษัท ปูนซิเมนไทย (ลำปาง) จำกัด  จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 7,500 บาท

    โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ 

           1) ทุนเรียนดีโดยขาดแคลนทุนการศึกษา  จำนวน 1 ทุน 

           2) ทุนความสามารถพิเศษด้านต่างๆ        จำนวน 1 ทุน

หลักฐานแนบพร้อมใบสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา    จำนวน 1 ฉบับ

3.ใบรายงานผลการเรียน 3 ปี ย้อนหลัง เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

     รายละเอียดทุนการศึกษา

     ดาวน์โหลดใบสมัครการขอรับทุนการศึกษา

 

2.  ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

     โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่

          1) ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์         จำนวน 15 ทุน

          2) ทุนกิจกรรมดีเด่น                           จำนวน 5 ทุน

หลักฐานแนบพร้อมใบสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา             จำนวน 1 ฉบับ

3. ใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)     จำนวน 1 ฉบับ

     ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารกิจการนักศึกษา

วันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดโทร.. 054342547 ต่อ 113

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา