โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562  แก่นักศึกษาระดับ ปวส.2  26 มกราคมนี้ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับ ปวส.2 26 มกราคมนี้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 12 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เตรียมจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  ในวันที่ 26 มกราคม 2563  สนามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดเผยว่า “การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ และเพื่อให้ผลการทดสอบสามารถสะท้อนภาพของการจัดการศึกษาได้”
          “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นสนามสอบเพื่อให้นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2  เข้ารับการทดสอบ ในวันที่ 26 มกราคม 2563  ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มหาวิทยาลัยได้แจ้งประชาสัมพันธ์แก่คณะกรรมการประจำสนามสอบ และนักศึกษาที่จะเข้ารับการทอดสอบทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสอบครั้งนี้ด้วย”  ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าว
          สำหรับนักศึกษา ที่จะเข้าสอบควรเตรียมอุปกรณ์ในการสอบให้พร้อมซึ่งต้องระบายคำตอบด้วยดินสอดำ 2B  และต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (รับได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา) มาในวันสอบด้วย ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิชาการ โทรศัพท์   0 5434 2547-8 ต่อ 211

          รายชื่อนักศึกษา ปวส.2 สอบ V-NET
          ตารางสอบ V-NET


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา