โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

ทุนการศึกษา
ศุกร์ 6 กันยายน 2562 - ศุกร์ 13 กันยายน 2562

สถานที่ : งานสวัสดิการ(ทุน)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา
1. ทุนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 10000 บาทชื่อทุน"ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี" ทุนละ 5000 บาท คุณสมบัติ - คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป - บิดา/มารดาถึงแก่กรรมหรือหย่าร้าง - ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู - มีความประพฤติดี - เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งระดับปวส.และปริญญาตรี 2. ทุนบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ลำปาง (จำกัด) จำนวน 2 ทุน คุณสมบัติตามเอกสารแนบ   2.1 ทุนเรียนดีโดยขาดแคลนทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุนๆละ... >> อ่านต่อ


การรับบริจากโลหิต
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 - พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ :
รพ.มะเร็งลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 11 กค. 2562 เวลา 9.00-12.00 >> อ่านต่อ


นศ.วศบ.ไฟฟ้ากำลัง ศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ
อังคาร 2 กรกฎาคม 2562 - อังคาร 9 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน และ อ.ดร.ปณิฐิ  แสนจิตร ได้ศึกษาดูงาน สถานีไฟฟ้าแรงสูง ลำปาง 1 และ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ลำปาง 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 และ 9 กรกฎาคม 2562  เพื่อศึกษาเรียนรู้จากของจริง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในสถานที่จริง >> อ่านต่อ


SWOT Analysis
พุธ 13 มีนาคม 2562 - พุธ 13 มีนาคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุมสาขาวิศวกรรมฯ
ผู้รับผิดชอบ : สนง.สาขาฯ
ขอเรียนเชิญ กรรมการบริหารคณะฯ ประชุมเพื่อกรอกข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ SWOT Analysis >> อ่านต่อ


ประชุมสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 - พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : กก.บห.สาขาฯ
ขับเคลื่อนสาขาฯ >> อ่านต่อ


ประชุมแนะแนวสาขาฯ
พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 - พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุมวิศวะกรรมศาสตร์ ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายแนะแนวสาชาฯ
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแนะแนวสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี >> อ่านต่อ


ประชุมร่วมจัดการความปลอดภัย
พุธ 30 มกราคม 2562 - พุธ 30 มกราคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : สนง.บริหาร
ทรัพย์สินของทางราชการ ชีวิตและสวัสดิภาพของบุคคลากรและนักศึกษา ฯลฯ >> อ่านต่อ


Engineering Big cleaning day
พุธ 30 มกราคม 2562 - พุธ 30 มกราคม 2562

สถานที่ : สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
สโมสรนักศึกษาคณะวิศวฯ จะได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day โดยทางสโมสรได้แบ่งพื้นที่ให้รับผิดชอบตามหลักสูตรแล้ว >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 8 ทั้งหมด 8

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา