โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากร


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพร ศรีชนาพันธ์

1.สาขาบริหารธุรกิจ
     1.1.หลักสูตรการจัดการ
     1.2.หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
     1.3.หลักสูตรการตลาด

2.สาขาการบัญชี
    2.1.หลักสูตรการบัญชี

3.สาขาศิลปศาสตร์
    3.1.หลักสูตรการท่องเที่ยว
    3.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

4.เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะบริหารธุรกิจฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา