โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร บัญชีบัณฑิต(บช.บ) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต(บช.บ)


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)
     บัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล

เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้   
     1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัญฑิต(บช.บ) 
          คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
               ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ทุกแผนการเรียน

     3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน บัญชีบัญฑิต(บช.บ) 
          คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
               ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรอาจารย์ผู้สอน
  
   1.อาจารย์ณัฐนรี  ทองดีพันธ์ หัวหน้าหลักสูตร
     2.ผศ.กรรณิการ์  จันทร์อินทร์
     3.ดร.ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์
     4.ดร.พวงทอง  วังราษฏร์
     5.ดร.สายนที  ทรัพย์มี
     6.อาจารย์สิงหาคำมูลตา
     7.อาจารย์ดารณี  ใจวงศ์

โครงสร้างหลักสูตร บัญชีบัญฑิต

สมัครนักศึกษาใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5434-2547-8 ต่อ 242

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา