โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรที่เปิดสอน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรที่เปิดสอน


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ (สำหรับปีการศึกษา 2564) ดังนี้
 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) สำหรับผู้จบ ปวส. 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) สำหรับผู้จบ ปวส. 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5434-2547-8 ต่อ 212

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา