โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการตลาด | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการตลาด


หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)
     เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางการตลาดที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการวงแผนการตลาด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรและทำการวิจัยพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้   
     1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
          คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
               ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ทุกแผนการเรียน

     2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(กาตลาด) 
          คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
               ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ทุกแผนการเรียน

     3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(กาตลาด)
          คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
               ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือ การบัญชี หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การโรงแรมการท่องเที่ยวและการบริการ

บุคลากรอาจารย์ผู้สอน
  
   1.ดร.อัฉราพร  แปลงมาลย์  หัวหน้าหลักสูตร
     2.อาจารย์ปรีดา  ตัญจนะ
     3.อาจารย์ญาดา  คำลือมี
     4.อาจารย์อติตา  ประดาดินทร์
     5.อาจารย์สรวิทย์  ปานพินิจ

โครงสร้างหลักสูตร ปวส.การตลาด

โครงสร้างหลักสูตร ป.ตรี การตลาด

สมัครนักศึกษาใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5434-2547-8 ต่อ 242

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา