โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นกลไกในการนำมาพัฒนาตนเอง สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้อย่างต่อเนื่องโดยศึกษางานได้อย่างรวดเร็วตามคู่มือปฏิบัติงาน
        การจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนจากกองการศึกษา กองบริหารทรัพยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วม จำนวน 40 คน ทั้งนี้ภายหลังการจัดอบรมฝ่ายยุทธศาสตร์และบุคลากรได้มีการแจ้งแนวทางในการประเมินผลและข้อตกลงในการปฏิบัติงานในรอบถัดไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : จตุพร  โปธาคำ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา