โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างบัญชีนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Youth Startup) เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างบัญชีนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Youth Startup) เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างบัญชีนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Youth Startup) ภายใต้โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบัญชี ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
        สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณกาญจนา อ๊อดทรัพย์ และทีมงานจากบริษัท ฟินไดซ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อจุดเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการ,  Business Model Canvas, การสร้าง Branding และแนวทางการใช้ Social Media, การบริหารกระแสเงินสดและบริหารทรัพยากร โดยจัดอบรม 2 ช่วง คือ วันที่ 27-28 มกราคม 2566 และวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ในการจัดอบรมมีการบรรยายให้ความรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามหัวข้อ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง
       ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา