โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10   | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10  ภายใต้แนวความคิด “Entrepreneurism Excellence” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 
         การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการที่สามารถนำไปพัฒนาความสามารถทางวิชาการ เป็นเวทีให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยจัดแข่งขันทักษะ 10 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ การผลิตสื่อ การแสดงนิทรรศการผลงานของอาจารย์และนักศึกษา การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice)  การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice)  ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขัน E-Sport : ROV แผนการสื่อสารการตลาด  Online Star Challenge : Online Sales Live Competition การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching และการแข่งขันตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี
          สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง  เข้าร่วมการแข่งขัน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย นายสุวสันต์ มโนวรรณ์ นางสาวปรานปรียา  เขียวคำ  นางสาวปาวิภา  ลุงกอ นายบดินธิบ  เวียงชัย นายนลภัทร พรมธิ นางสาวมนัสวรรณ  เรือนแก้ว  นางสาวศุภัชญา จุมปาเครือ นายชัยณรงค์ จุมแปง โดยมีอาจารย์ปรีดา  ตัญจนะ อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร เป็นอาจารย์ผู้ดูแล ทั้งนี้นางสาวปาวิกา ลุงกอ นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายบดินธิบ เวียงชัย นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : อ.กรณิศ เปี้ยอุดร / อ.คนึงนุช สารอินจักร์
          ที่มาของข่าว : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา