โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพสู่การทำวิจัยที่มีคุณภาพ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
          ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ กล่าวในนามคณะผู้จัดโครงการฯ ว่าการวิจัยเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นทั้งการสร้างนวัตกรรม ก่อให้เกิดองค์ความรู้และยังถ่ายทอดสู่ผู้นำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจมาโดยตลอด  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานวิจัย ที่มีคุณภาพ สามารถใช้สถิติเพื่อการวิจัย สร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรและนักวิจัยในด้านเทคนิคการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ 
         การจัดอบรมในครั้งนี้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร  จัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และการรับฟังการบรรยาย (พื้นที่ลำปาง) ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก ตาก) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา