โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ ลำปาง จัดอบรมการใช้ระบบบริหารการฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจฯ ลำปาง จัดอบรมการใช้ระบบบริหารการฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ตุลาคม 2563 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

7 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมอบรมการใช้ระบบบริหารการฝึกงานและสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์ผู้ดูแลและรับผิดชอบการฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วชิระ หล่อประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ อาจารย์ผู้พัฒนาระบบบริหารการฝึกงานและสหกิจศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย 

ภาพ: สุพรรณี ชุ่มทิ 
ข่าว: อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา