โลโก้เว็บไซต์ ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 กันยายน 2563 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA For All ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางวิชาชีพแบบบูรณาการระหว่างสถานศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง”  

โดยกิจกรรม “BALA For All” เป็นกิจกรรมที่บูรณาการศาสตร์ระหว่าง สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขาศิลปศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางอาชีพและการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น มีภาวะความเป็นผู้นำด้านการทำงาน ที่สามารถชี้นำตนเองในการพัฒนาการสร้างงานและอาชีพได้ ในที่นี้นวัตกรรม หมายถึงการผลิตผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามด้วยวิธีการใหม่ ด้วยความคิด การผลิต กระบวนการ มีความแปลกใหม่และจะต้องเพิ่มมูลค่า รวมทั้งนวัตกรรมต้องก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น นำสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม BALA For All ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  ประกอบด้วย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพืชศาสตร์ จำนวน 19 คน อาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 4 คน และ ทีมคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 11 คน ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแบ่งนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมจำนวน 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1) ฐาน BALA for Team 2) ฐาน BALA for Take (การสร้างผลิตภัณฑ์) 3) ฐาน BALA for Take (การสร้างฉลากและตราสินค้า) และ 4) ฐาน Jigsaw for Biz การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 

ภาพ: คณะกรรมการ BALA For All 
ข่าว: คงศักดิ์ ตุ้ยสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา