โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และทักษะวิชาชีพชั้นสูง (Advance Practice Professional) กิจกรรมเทคนิคการสอนออนไลน์อย่างไรให้ COOL | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และทักษะวิชาชีพชั้นสูง (Advance Practice Professional) กิจกรรมเทคนิคการสอนออนไลน์อย่างไรให้ COOL

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มิถุนายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และทักษะวิชาชีพชั้นสูง (Advance Practice Professional) กิจกรรมเทคนิคการสอนออนไลน์อย่างไรให้ COOL


วันนี้ (9 มิ.ย.63) ที่ห้องพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และทักษะวิชาชีพชั้นสูง (Advance Practice Professional) ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุยายน 2563 โดยมีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว


ทั้งนี้ ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และทักษะวิชาชีพชั้นสูง (Advance Practice Professional) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ พัฒนาและส่งเสริมให้มีความเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร รวมถึงการส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติ 1.การจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle และการสร้างกิจกรรม วิทยากร อาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล 2.การสร้างคลังข้อสอบและการจัดการแบบทดสอบด้วย Moodle วิทยากรอาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ 3.การประชุม Online ด้วย Microsoft Teams วิทยากร คุณอภิชาติ ปีบ้านใหม่

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา