โลโก้เว็บไซต์ (Final Round Call for paper : CRCI 2020 Online) ขยายเวลาเปิดรับบทความ (รอบสุดท้าย)  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

(Final Round Call for paper : CRCI 2020 Online) ขยายเวลาเปิดรับบทความ (รอบสุดท้าย)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 19 กรกฎาคม 2563 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 (FINAL ROUND) CALL FOR PAPER CRCI 2020 Online

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอใน... การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์  (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI2020 Online) ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยในระดับชาติ 

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU) มหาวิทยาลัยพายัพ (PYU) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (LPRU) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (MJU) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (NCU) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (PLU) สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion) และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (The Association of Researchers of Thailand)

*** ประกาศขยายเวลาเปิดรับบทความผ่านระบบออนไลน์ (รอบสุดท้าย)*** มดเขต วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
 ผ่านเว็บไซต์ https://www.rmutl.ac.th/crci/ เท่านั้น


กำหนดการสำคัญ

 สำหรับผู้ส่งบทความ (รอบปิดรับ 15 ก.ค. 63)

  • ประกาศผลพิจารณา (รอบแรก) 5 ส.ค. 63
  • ส่งแก้ไขฉบับสมบูรณ์ หมดเขตส่งไฟล์ 20 ส.ค. 63

สำหรับผู้ส่งบทความ (รอบปิดรับ 24 ก.ค. 63)

  • เปิดรับบทความ (รอบสุดท้าย) 24 ก.ค. 63
  • ประกาศผลพิจารณา (รอบสุดท้าย) 15 ส.ค. 63
  • ส่งแก้ไขฉบับสมบูรณ์ หมดเขตส่งไฟล์ 20 ส.ค. 63

  • ประกาศตารางนำเสนอผลงาน 20 ส.ค. 63 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
  • ชำระค่าลงทะเบียน 15-20 ส.ค. 63
  • นำเสนอผลงาน 2-4 ก.ย. 63

เอกสารดาวน์โหลด


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร. (สำนักงาน) 053 266518 ต่อ 1006, 1025 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)
โทร. (มือถือ) 08 7079 0797
E-mail : crci.rmutl@gmail.com Website : https://www.rmutl.ac.th/crci/
คำค้น : CRCI

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา