โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน Young Entrepreneur ep.1 Street Food บูรณาการการเรียนการสอนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน Young Entrepreneur ep.1 Street Food บูรณาการการเรียนการสอนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         25 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาการจัดการ และนักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน  Young Entrepreneur ep.1 Street Food ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด

         ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้หลักสูตรพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาประเทศ  โดยการจัดกระบวนการผ่านกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์การจัดการและการตลาดเข้าด้วยกัน  ทั้งในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม การจัดจำหน่าย การจัดการช่องทางการจำหน่าย และธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่มาประยุกต์ใช้ ได้รู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป

          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา  กิจกรรมประกวด   กิจกรรมการแสดง  และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยมีนักศึกษา คณาจารย์เข้าร่วมกว่า 300 คน

          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา