โลโก้เว็บไซต์ Call for paper CRCI 2022 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

Call for paper CRCI 2022

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มีนาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มีนาคม 2565 - 25 เมษายน 2565

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 (8th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2022 Online) มีกำหนดจัดในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ กานำเสนอผลงานภาคบรรยาย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

** กำหนดการเปิดรับบทความ 15 มีนาคม - 25 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Online Submission ได้ที่ www.crci.rmutl.ac.th **


ที่มา : Call for paper CRCI 2022ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา