โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ | งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 649 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          22 สิงหาคม 2565 ที่ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ และบริษัท ดับเบิ้ลยูพีอีวี จำกัด โดยมีนายอำเภอแม่เมาะ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และผู้บริหารสถานศึกษากรมอาชีวศึกษาในจังหวัดลำปางร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม
          การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปจนถึงยกระดับหลักสูตรการอาชีวศึกษาสาชาวิชายานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดภายในอำเภอแม่เมาะ เพื่อมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำในอนาคต ผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริงและมีการทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง พร้อมขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
          รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวถึงการความร่วมมือในพิธีลงนามว่า การลงนามครั้งนี้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ กฟผ.แม่เมาะจะช่วยเติมเต็มให้โครงการสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากยานยนต์ไฟฟ้าตัดแปลงมีกฎหมายและมาตรฐานควบคุมอยู่จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางกรมขนส่งทางบกกำหนด เพื่อให้การจดทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้อง และสามารถใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงได้อย่างปลอดภัย ด้วยมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางที่ให้บริการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าของภาคเหนือ จึงมีความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่สำคัญเรื่องทักษะด้านวิชาการมาตรฐาน ที่สามารถให้การสนับสนุนการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก และทดสอบในเชิงประสิทธิภาพของงานดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา