โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 แนะนำสิ่งที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ พร้อมพบอาจารย์ที่ปรึกษา | งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 แนะนำสิ่งที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ พร้อมพบอาจารย์ที่ปรึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 948 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อแนะนำข้อมูล สิ่งที่นักศึกษาใหม่ควรทราบและพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ให้ความสำคัญในกิจกรรมที่สนับสนุนศักยภาพนักศึกษามาโดยตลอด ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นักศึกษามีปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนและดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขพึ่งพาตนเองได้ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาใหม่จะได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลหลักสูตรรายวิชา ตลอดจนข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ทำให้นักศึกษามีความพร้อมและสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
       สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ชมวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำผู้บริหาร ชมวิดีทัศน์แนะนำสิ่งที่นักศึกษาควรทราบ พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตร /คณะ และกิจกรรมพาน้องไหว้ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก
       ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา