โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร วศบ.วิศวกรรมไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตร วศบ.วิศวกรรมไฟฟ้า


ติดต่อสอบถาม อ.ดร.ปณิฐิ แสนจิต 0898513255

 

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก         25531961103112

1.2 ชื่อภาษาไทย                    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.3 ชื่อภาษาอังกฤษ                Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย                วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย                 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ             B.Eng. (Electrical Engineering)

 

3. วิชาเอก

    3.1 วิศวกรรมไฟฟ้า

       3.2 วิศวกรรมโทรคมนาคม

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    145 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

    5.1 รูปแบบ

   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

      5.2 ประเภทของหลักสูตร

           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

5.3 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

    5.4 การรับเข้าศึกษา

      รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560

6.2 เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

6.3 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อการประชุม           

ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559     

6.4 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุมครั้งที่  110    วันที่   5 มกราคม 2560     

   6.5 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุม ครั้งที่    102      
วันที่   23  กุมภาพันธ์ 2560      

 6.6 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ปีการศึกษา 2563  

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1   วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรประจำโรงงาน

8.2   พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

8.3   พนักงานองค์การโทรศัพท์

8.4   อาจารย์ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา

8.5   อาจารย์ระดับการศึกษาอุดมศึกษา

8.6   วิศวกรสังกัดกระทรวงต่างๆ

8.7   วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า

8.8   เจ้าของกิจการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า

8.9   เจ้าของกิจการ โรงงานผลิตไฟฟ้า

8.10 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     

8.11 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโทรคมนาคม

8.12 นักวิชาการโทรคมนาคม

8.13 นักวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีโทรคมนาคม

8.14 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายโทรคมนาคม

8.15 ผู้จัดการโครงการโทรคมนาคมในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา