โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร วศบ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตร วศบ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ


ติดต่อสอบถาม อ.ดร.สุวรรณ จันทร์อิน 0891483993

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

    1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก         25531961102212

1.2 ชื่อภาษาไทย                    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                                             สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

1.3 ชื่อภาษาอังกฤษ                Bachelor of Engineering Program in

Agricultural and Biological Engineering

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย                วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ)

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย                 วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ)

2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                  Bachelor of Engineering

                                                    (Agricultural and Biological Engineering)

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                   B.Eng.(Agricultural  and Biological Engineering)

 

3.  วิชาเอก

            3.1 วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร

           3.2 วิชาเอกวิศวกรรมชีวภาพ

           3.3 วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร

           3.4 วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์

 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

136 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

      5.1 รูปแบบ

                หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

      5.2 ประเภทของหลักสูตร

          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

      5.3 ภาษาที่ใช้

         ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

      5.4 การรับเข้าศึกษา

          รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย

           5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

               “ไม่มี”

      5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

    ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

             6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

             6.2 เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

             6.3 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อการประชุมครั้งที่……6/2559…..วันที่..14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

             6.4 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุม ครั้งที่ 109 วันที่..26.. เดือน.....ธันวาคม....... .ศ.....2559.....

             6.5 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเมื่อการประชุม ครั้งที่ 102           วันที่  3  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

             6.6 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)                   

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

     ปีการศึกษา  2563

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักเทคโนโลยีการเกษตร
 2. วิศวกรประจำภาคการเกษตรขนาดใหญ่
 3. วิศวกรประจำภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
 4. วิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร
 5. วิศวกรในอุตสาหกรรมอาหาร
 6. วิศวกรพลังงาน
 7. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 8. นักอนุรักษ์พลังงาน
 9. วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต
 10. ผู้ประกอบการด้านเกษตรอิเล็กทรอนิกส์
 11. วิศวกรบริหารงานฟาร์มเกษตรสมัยใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา