โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร วศบ.วิศวกรรมอุตสาหการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตร วศบ.วิศวกรรมอุตสาหการ


    ติดต่อสอบถาม อ.มนินทรา ใจคำปัน 0826954145 

 อ. พงษกร สุรินทร์ 0898555395

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร

      1.1  รหัสหลักสูตร 14 หลัก       25531961102199

      1.2 ชื่อภาษาไทย                  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

      1.3  ชื่อภาษาอังกฤษ              Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

      2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย             วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

      2.2  ชื่อย่อภาษาไทย              วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

      2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)

      2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ           B.Eng.(Industrial Engineering)

3.  วิชาเอก

      3.1 วิศวกรรมอุตสาหการ

      3.2  วิศวกรรมการผลิต

      3.3  วิศวกรรมโลจิสติกส์

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

      145 หน่วยกิต

      5.   รูปแบบของหลักสูตร

      5.1  รูปแบบ

           หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

      5.2  ประเภทของหลักสูตร

            หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

      5.3  ภาษาที่ใช้

                 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

      5.4  การรับเข้าศึกษา

           รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถเข้าใจภาษาไทย

      5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

            ไม่มี

      5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

            ให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

      6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

     6.2  เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

      6.3  ได้รับอนุมัติจากคณะกรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อการประชุม ครั้งที่ 6/2559    วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

      6.4  ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุม            ครั้งที่      110        วันที่   5  มกราคม  2560       

      6.5  ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุม ครั้งที่......102....วันที่       3  กุมภาพันธ์  2560

      6.6  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)    

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

               ปีการศึกษา 2563

 

8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                8.1 วิศวกรรมควบคุม

                8.2 วิศวกรรมความปลอดภัย

                8.3 วิศวกรประจำโรงงาน

                8.4 วิศวกรระบบการผลิต

          8.5 วิศวกรซ่อมบำรุง

     8.6 รับราชการ

     8.7 อาชีพอิสระที่ตรงสาขา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา