โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ที่มีรายชื่อดังแนบ นำหลักฐานดังต่อไปนี้ ส่งที่งานกิจการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566

1. ใบสำคัญรับเงิน (สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่งานสวัสดิการทุน ณ อาคารกิจการนักศึกษา) หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ ระบุจำนวนเงินทุนตามที่ตนเองได้รับ https://drive.google.com/.../15oErWxKcGIiBEqwU.../view...

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

**สำหรับนศ.ที่ยังไม่ได้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยสามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ โดยระบุ ผู้รับ คือ น.ส.ณัฐพรรณ งามสม งานกิจการนักศึกษา

ที่อยู่ 200 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 0958488609


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา