โลโก้เว็บไซต์ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤศจิกายน 2564 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นั้น 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จึงได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยแยกแต่ละหลักสูตรดังนี้ 

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถสอบถามได้กับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเรียนของนักศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา