โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์นักศึกษาการเข้ายืนยันสิทธิ์ตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาการเข้ายืนยันสิทธิ์ตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์การขอรับการสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเองขอแจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการเข้าระบบยืนยันสิทธิ์

รวมถึงนักศึกษาที่มีความประสงค์แก้ไขข้อมูลการยืนยันสิทธิ์

สามารถเข้าระบบทะเบียนกลางเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ตามมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลได้อีกครั้ง 

ระบบทะเบียนกลาง https://regis.rmutl.ac.th/student/login   เมนู S006

ระหว่างวันที่ 13-20 กันยายน 2564

**กรณีนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือภาคเอกชน เช่น สิทธิ์เบิกค่าการศึกษาบุตร

หรือทุนการศึกษานักศึกษาพิการ เป็นต้น ขอความกรุณาเข้าระบบเลือกไม่รับสิทธิ์

***ยกเว้น กรณีได้รับสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ไม่เต็มจำนวน ให้นักศึกษาเลือกรับสิทธิ์  50% หรือ 20%

ตามความต้องการของนักศึกษา

หากนักศึกษาไม่ได้เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า

นักศึกษาสละสิทธิ์ในการขอรับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา