โลโก้เว็บไซต์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับวิศวกรในสถานีไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับวิศวกรในสถานีไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 สิงหาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานสถานีไฟฟ้าแรงสูง 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง ในวันพุธที่ 5 วันอังคารที่ 11 และศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมี รศ.ดร.วันไชย  คำเสน ดร.จิรพนธ์  ทาแกง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม
          การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเรียนรู้สถานีไฟฟ้า การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับวิศวกรในสถานีไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพรัตน์ ยาดี วิศวกรระดับ 10 หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟัา 3 คุณอำนวย ธัญญผล หัวหน้าสำนักงานลำปางกองบริหารฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง คุณชานนท์ วัฒนาโฆษิต วิศวกรระดับ 7 และคุณประสงค์ สายประเสริฐ ช่างระดับ 7 หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน
          ข่าว / ภาพ : รศ.ดร.วันไชย  คำเสนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา