โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 สิงหาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในวันที่ 5 และ 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาโรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีย่อย  เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้วิธีการผลิตไฟฟ้า การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับวิศวกรในโรงไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน อาจารย์อำนาจ ผัดวัง และอาจารย์ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร เป็นผู้ดูแลนักศึกษา จำนวน 120 คน ตลอดการศึกษาดูงาน
          ที่มาของข่าว/ภาพ : รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา