โลโก้เว็บไซต์ คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร ตรวจรับรองปริญญาฯ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร ตรวจรับรองปริญญาฯ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 สิงหาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          17 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ดำเนินการขอตรวจรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสง-ชูโต ประธานอนุกรรมการ และทีมงานคณะอนุกรรมการฯ จากสภาวิศวกร
          การดำเนินการขอตรวจรับรอบปริญญาฯ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ในการขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการทำให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เป็นมาตรฐานเดียวกันจากการผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ซึ่งผลการตรวจเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  สุรินทร์
          ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  สุรินทร์ / จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา