โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านสถิติ และการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรม Minitab | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านสถิติ และการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรม Minitab

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านสถิติ และการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรม Minitab

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านสถิติ และการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรม Minitab” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ภายใต้โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงครธวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์  อาจารย์อนาวิล ทิพย์บุญราช และอาจารย์รัชนีวรรณ สันลาด เป็นวิทยากรในการอบรมฯ 

สำหรับการเข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เข้าร่วมจำนวน  20 คน,  อาจารย์ 2 คน, นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เข้าร่วม 5 คน  อาจารย์ 1 คน,  และมีนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมจำนวน 12  คน 

ข่าว/ภาพ : ผศ.พงศกร สุรินทร์ 
เรียบเรียง : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงครธวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2562  
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา