โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากร


หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นางสาวธนพร  ยะสุทธิ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

บุคลากรงานต่างๆ

ชื่อนางสาวอภิรดา  เลี้ยงประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

นางสาวณัฐพรรณ  งามสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

นางสาวแสงจันทร์  วงค์ขัดนนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา