โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรหัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นางสาวธนพร  ยะสุทธิ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

บุคลากรงานต่างๆ

ชื่อ นางสาวปวีณ์ริศา  ภวภูตานนท์

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

ชื่อนางสาวอภิรดา  เลี้ยงประเสริฐ

ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาศักยภาพ


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

ชื่อ...........

ตำแหน่ง.......


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

ชื่อ...........

ตำแหน่ง.......


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา