โลโก้เว็บไซต์ ประวัติ | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประวัติ


ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขึ้นตรงกับกองการศึกษา  มีผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา