โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เงินทุนการศึกษาและเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์เงินทุนการศึกษาและเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กรกฎาคม 2566 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 971 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์เงินทุนการศึกษาและเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พ.ศ.2565

โดยนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง สามารถขอยืมเงินฉุกเฉินเพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ยืมเงินฉุกเฉิน

1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปกติในภาคการศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษา โดยไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา

2. เป็นนักศึกษาที่ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนวินัยนักศึกษา

3. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และมีความจำเป็นกะทันหันเป็นครั้งคราว

4. ไม่เป็นนักศึกษาที่เคยผิดสัญญายืมเงินทุนมาก่อน

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอยืมเงินฉุกเฉิน ได้แก่

1. แบบคำร้องขอยืมเงินฉุกเฉิน

2. ใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5 บัตรลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถามที่ น.ส.ณัฐพรรณ  งามสม เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา โทร 054 342 547 ต่อ 113 หรือ 095 8488 609

เพจเพสบุ๊ค  งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ดาวน์โหลดเอกสาร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา