โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แนวปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แนวปฏิบัติการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566
หลังจากยื่นหลักฐานการขอผ่อนผันฯทหาร

           1. ให้นักศึกษาไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ณ ภูมิลำเนาทหารของผู้นั้นด้วยตนเองตามวันและเวลา สถานที่ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35)

           2. ให้นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันในครั้งนี้ ในปีถัดไปให้ไปรารายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ณ ภูมิลำเนาทหารของผู้นั้นด้วยตนเองทุกปี โดยไม่ต้องมายื่นคำร้องขอผ่อนผันกับมหาวิทยาลัยอีกจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดจะมีความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2597 โดยจะต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี

           3. ให้นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันมาก่อนหน้านี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้ไปแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ตามภูมิลำเนาทหารด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาหรือพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด จะมีความผิดตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2597  โดยจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา