โลโก้เว็บไซต์ ทุนรัฐบาลไต้หวันประจำปี 2565 “MOE Taiwan Scholarship Program” | งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทุนรัฐบาลไต้หวันประจำปี 2565 “MOE Taiwan Scholarship Program”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 30184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุนการศึกษา “MOE Taiwan Scholarship Program” เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยให้เข้าเรียนต่อในระดับป.ตรี, ป.โท หรือ ป.เอก ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน ซึ่งในปีนี้มีโควตามอบให้ 18 ทุน  สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ โดยจะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2022 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

 

มูลค่าทุนและสิทธิประโยชน์

ทุนระดับปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาโท 2 ปี หรือปริญญาเอก 4 ปี ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • ทุนค่าเล่าเรียน 40,000 NTD ต่อเทอม (ประมาณ 47,696 บาท) หากค่าเทอมเกินกว่านี้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ แต่บางสถาบันอาจมีเงื่อนไขยกเว้นบางคณะหรือให้ระยะเวลาครอบคลุมไม่จบหลักสูตร
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน
  • ปริญญาตรี 15,000 NTD ต่อเดือน (ประมาณ 17,886 บาท)
  • ปริญญาโทและเอก 20,000 NTD ต่อเดือน (ประมาณ 23,848 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัครทุน

 • มีสัญชาติไทย
 • สำหรับป.ตรี ต้องจบการศึกษาระดับม.ปลาย หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครป.โท ต้องจบการศึกษาระดับป.ตรี ส่วนผู้สมัครป.เอก ต้องจบการศึกษาระดับป.โท
 • มีความประพฤติดี
 • มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาตามที่กำหนด ดังนี้
  • หลักสูตรภาษาจีน : TOCFL ระดับ 3 ขึ้นไป (ไม่รับ HSK)
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ : TOEFL 550 (CBT 213 หรือ IBT 79) หรือ IELTS 6.0 หรือ TOEIC 750 ขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าเรียนโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยภายในวันที่กำหนด (แต่ละแห่งจะกำหนดวันรับสมัครแตกต่างกัน)

เอกสารประกอบการสมัครทุน

 1. แบบฟอร์มสมัครทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ติดรูปถ่ายจริงและลงนามเรียบร้อย
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 3. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดและใบแสดงผลการเรียน (Transcript) เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
 4. สำเนาเอกสารที่แสดงว่าผู้สมัครทุนได้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ไต้หวันแล้ว (เช่น สำเนาเอกสารการโอนเงินค่าสมัครเรียน ใบสมัครเรียน หรืออีเมลตอบรับการสมัครจากมหาวิทยาลัย)
 5. สำเนาผลคะแนนวัดระดับทางภาษาตามที่กำหนด
 6. Reference Letters 2 ฉบับ จากครูใหญ่, อธิการบดีมหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (ต้องมีลายเซ็นของอาจารย์ และไม่จำเป็นต้องใส่ซองปิดผนึก)

 

วิธีการสมัครทุน

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง

 1. เดินทางไปยื่นด้วยตนเอง โดยฝากเอกสารไว้ที่ป้อม รปภ. หน้าสำนักงานฯ

 2. ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) 

เลขที่ 40/64 ซ. วิภาวดีรังสิต 66 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

กำหนดการรับสมัครทุน

 • เปิดรับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน : 15 กรกฎาคม 2565

 

ระเบียบทุนและแบบฟอร์มการสมัคร:ฉบับภาษาอังกฤษ:

https://www.taiwanembassy.org/th_en/post/4603.html

ฉบับภาษาจีน:

https://www.roc-taiwan.org/th/post/15524.html

 รายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนค่าเทอมส่วนต่างเพิ่มเติม:

https://www.taiwanembassy.org/.../List-of-Universities...

 หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน:

https://www.taiwanembassy.org/.../List-of-Universities...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา